Ochrana osobných údajov

Sme radi, že ste navštívili našu internetovú stránku a že máte záujem o našu spoločnosť Kolan, spol. s r.o., o naše výrobky a poskytované služby. Ochrana a zabezpečenie Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a venujeme jej náležitú pozornosť. V nasledujúcich častiach by sme Vám radi poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s Vašou návštevou na našej internetovej stránke www.kolan.sk.


Informácie o ochrane a spracovávaní osobných údajov pri monitorovaní priestoru kamerovým systémom na účel ochrany majetku a zdravia spol. KOLAN i ubytovaných v KOLAN ubytovni
podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.PREVÁDZKOVATEĽ:    KOLAN, spol. s r.o.
                Priemyselná 6
                924 01  Galanta
             
     IČO: 34096299

 
      Tieto informácie sú určené pre: zamestnancov, zákazníkov, ubytovaných ( ako dotknuté osoby ), ktorých osobné údaje spoločnosť KOLAN získala kamerovým záznamom.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu videozáznamu a fotografie.

Spoločnosť KOLAN nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. KOLAN neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru). Spoločnosť KOLAN nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.


Všetky osoby vstupujúce do priestorov monitorovaných kamerovým systémom spol. KOLAN sú automaticky zaznamenané, bez toho nie je možné vstúpiť do príslušných priestorov spol. KOLAN.
 
      Spoločnosť KOLAN získava záznam z kamerového systému ako OÚ záznamom dotknutých osôb,  v súvislosti so záznamom z kamerového systému, má zaznamenaná dotknutá osoba nasledovné práva:

1.    na základe žiadosti vyžadovať od spol. KOLAN potvrdenie, či sú alebo nie sú jej OÚ spracúvané, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania OÚ;
2.    dotknutá osoba má právo požadovať prístup k svojim údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne požadovať obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo dané na presnosť osobných údajov, a to za podmienok stanovených v článkoch § 21 až § 28 Zákona;
3.    za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi, má dotknutá osoba právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
4.    dotknutá osoba môže na uplatnenie svojich práv kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom: kolan@kolan.sk alebo osobne, na našej horeuvedenej adrese.


      V tabuľke nižšie sú uvedené účely spracovania záznamov Vašej osoby z nášho kamerového systému ako Vašich osobných údajov ( ďalej len „OÚ“ ), z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, ktoré sú zaznamenané z kamerového zariadenia, právny základ na spracovanie kamerových záznamov, ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ spracovávať.