Ochrana osobných údajov

Sme radi, že ste navštívili našu internetovú stránku a že máte záujem o našu spoločnosť Kolan, spol. s r.o., o naše výrobky a poskytované služby. Ochrana a zabezpečenie Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a venujeme jej náležitú pozornosť. V nasledujúcich častiach by sme Vám radi poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s Vašou návštevou na našich internetových stránkach www.kolan.sk.
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
 
Spoločnosť Kolan, spol. s r.o., so sídlom: Priemyselná 6, 924 01  Galanta, IČO: 34096299
ako prevádzkovateľ dodržuje právne predpisy týkajúce sa opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.
 
2. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri vypĺňaní formulára (pre dopyt o vypracovanie cenovej ponuky na výrobu plastových okien, dverí), meno a priezvisko, titul, PSČ, mesto, alebo názov firmy, e-mail, kontakt sú používané výhradne na účely vypracovania cenovej ponuky, prípadne pri vystavení faktúry. Tieto údaje sa nepoužívajú na marketingové účely.
 
3. POUŽITIE KONTAKTNÉHO FORMULÁRA
 
Prostredníctvom využívania nášho kontaktného formulára na webových stránkach kolan.sk môže užívateľ kontaktovať prevádzkovateľa za účelom získania spätných informácií a poradenstva a tak mu poskytnúť svoje osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť odpovede a poradenstvo. Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú: meno a priezvisko, titul, PSČ, mesto, názov firmy e-mailová adresa, telefónne číslo. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa. Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom. Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.
 
4. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
- na prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR)
- na opravu osobných údajov (čl.16 GDPR)
- na obmedzenie spracovania osobných údajov (čl.18 GDPR)
- na výmaz osobných údajov (čl.17 GDPR)
- právo na prenosnosť osobných údajov (čl.20 GDPR)
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl.21 GDPR)
 
Ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27.
 
5. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY
 
Webstránka kolan.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajov počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.